ESG

SFDR opplysninger

SFDR opplysninger

Bærekraftserklæringer

Blueberry Management AS ("Forvalteren") tar ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutningene på bærekraftsfaktorer.

Forvalteren søker å maksimere risikojustert avkastning, og har et vidt investeringsmandat uten absolutte restriksjoner basert på land eller sektor. Investeringsmandatet fra Blueberry Capital AS ("Fondet") stiller ikke konkrete krav til vurdering av ESG-risiko, utover krav til eksklusjon av gitte typer utstedere av finansielle instrumenter, begrenset til utstedere som: a) opererer innenfor kullindustrien, b) bryter menneskerettigheter, c) driver med svært miljøskadelige aktiviteter og d) er involvert i hvitvasking, korrupsjon og eller terrorfinansiering.

Forvalteren finner det ikke relevant å vurdere negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer, ettersom ESG-vurderinger ikke inngår som en del av Blueberry Capital AS' ("Fondet") investeringsstrategi.

Forvalteren er derfor av den oppfatning at vurderinger av investeringsbeslutningers negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer vil kunne begrense investeringsuniverset som Forvalteren i tråd med Fondets investeringsmandat skal operere innenfor. Gitt Fondets relativt begrensede tidshorisont vil heller ikke bærekraftskonsekvenser bli signifikante slik det ville vært på mellom- og lang sikt.

Forvalteren anser for øvrig mesteparten av bærekraftsrelatert informasjon publisert av utstedere av finansielle instrumenter for å være lite standardisert og mangelfullt, og er åpen for regulatoriske endringer vedrørende bærekraftsrapportering som vil sikre nødvendig informasjonskvalitet. Forvalteren vurderer løpende utviklingen av standardisert og pålitelig informasjon og hvorvidt det på den bakgrunn skal hensynta negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer i fremtiden.

Bærekraftsrisiko

Forvalteren er ansvarlig for risikostyringen i Fondet, og søker å maksimere risikojustert avkastning ved å anvende blant annet fundamental analyse i sin verdsettelse, hvor en rekke relevante risikoaspekter vurderes i forkant av investeringsbeslutninger. En risiko anses å være relevant for Fondets investeringer dersom den kan ha en vesentlig negativ innvirkning på investeringers verdi dersom den skulle materialisere seg, og risikoen blir da som en del av investeringsprosessen identifisert og tatt i betraktning gjennom ulike grader av risikoanalyser.

Bærekraftsrisiko kan representere høy risiko, og er kompleks i den forstand at en rekke medfølgende risikoer vil kunne materialisere seg samtidig, både på kort, mellomlang og lang sikt. Relevante bærekraftsrisikoer kan være: havarerte verdier og eiendeler ("stranded assets"), geopolitiske konfliktnivå, befolkningsmigrasjon, truet energi- og matsikkerhet, politisk ustabilitet, brå regulatoriske endringer, redusert offentlig konsum, dårlig helsetjeneste, svekket kvalitet ved offentlig utdanning, tap av biodiversitet, fysisk risiko knyttet til klimaendringer og redusert innovasjonsnivå. Skulle slike bærekraftsrisikoer materialisere seg, vil det kunne få en vesentlig negativ innvirkning på de finansielle verdiene til Fondet, både i relasjon til enkeltinvesteringer og en bredere del av Fondets portefølje.

Dagens tilgjengelige ESG-data er generelt mangelfull og ufullstendig, noe som påvirker Forvalterens forutsetninger for å identifisere og vurdere bærekraftsrisiko, herunder hvilken påvirkning bærekraftsrisiko kan ha på Fondets finansielle verdier. I de tilfeller hvor tilgjengelig data og informasjon om aktuelle investeringer gir Forvalteren grunnlag for å identifisere og vurdere relevant bærekraftsrisiko, vil Forvalteren ta i betraktning slik bærekraftsrisiko som en del av sine generelle risikoanalyser og risikostyring. Bærekraftsrisiko vil vurderes på lik linje som annen relevant finansiell risiko, og Forvalteren står fritt til å etter eget skjønn vurdere hvordan bærekraftsrisiko skal vektlegges og håndteres.

Godtgjøringspolitikk

Vurdering av bærekraftsrisiko blir ikke hensyntatt som en del av Forvalterens godtgjøringspolitikk.

Ansvarsfraskrivelse

Det regulatoriske rammeverket innenfor bærekraft har vært og er i utvikling. Vi søker å være et godt eksempel og etterleve det til enhver tid gjeldende regelverket samt å levere et høykvalitetsprodukt med maksimal risikojustert avkastning. Fremtidige regulatoriske endringer og våre interne beslutninger vil imidlertid kunne medføre endinger i vår SFDR-klassifisering, uten at Forvalteren og dens ansatte kan holdes ansvarlig for det.